Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Kalkulator wyników
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
Kierunek pomyślany jest dla osób, które w przyszłości chcą pracować w administracji publicznej. Stawia dużo większy nacisk na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych (np. nośniki danych, systemy komunikacji) w urzędach i instytucjach publicznych, niż tradycyjnie pojmowana administracja.

W programie studiów przewidziano wiele przedmiotów związanych z nowoczesnymi technologiami, prawem, ekonomią, zarządzaniem, co daje absolwentom solidne podstawy do podjęcia pracy w administracji gospodarczej lub samorządowej. Największym atutem kierunku jest rozbudowany blok praktyk zawodowych – 375 godzin w trakcie studiów I stopnia. Studia prowadzone są wyłącznie na pierwszym stopniu w trybie stacjonarnym.

Wybór specjalności następuje zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym Wydziale. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności dodatkowym kryterium przy wyborze tej specjalności będzie średnia (średnia ważona) uzyskana za pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia. Rada Wydziału Pedagogicznego może ustalić odmienne kryteria uprawniające do podjęcia specjalności, w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia na specjalnościach.

Oferujemy możliwość wyboru następujących specjalności:

  • Zarządzanie w administracji publicznej
  • Infobrokering i zarządzanie informacją
  • Zarządzanie w instytucjach kościelnych