Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
Kierunek dla osób, które w przyszłości chcą pracować w administracji publicznej. Stawia dużo większy nacisk na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych (np. nośniki danych, systemy komunikacji) w urzędach i instytucjach publicznych, niż tradycyjnie pojmowana administracja.

STUDIA:
✔ ten kierunek możesz studiować na studiach I stopnia,
✔ studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym (bezpłatne).

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE DO WYBORU:

Studia I stopnia:

– Zarządzanie w administracji publicznej
– Infobrokering i zarządzanie informacją
– Zarządzanie w instytucjach kościelnych

ABSOLWENT ZARZĄDZANIA I NOWYCH TECHNOLOGII W SFERZE PUBLICZNEJ:
✔ posiada wiedzę związaną z nowoczesnymi technologiami, prawem, ekonomią, zarządzaniem, 
✔ otrzymał solidne podstawy do podjęcia pracy w administracji gospodarczej lub samorządowej,
✔ nabył praktyczne umiejętności do pracy dzięki rozbudowanemu blokowi praktyk zawodowych.

INFORMACJE DODATKOWE:
✔ ścieżka edukacyjna jest wybierana w trakcie drugiego semestru pierwszego roku studiów (do 3 marca 2021),
✔ dana ścieżka edukacyjna zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych dodatkowym kryterium przy wyborze będzie średnia (średnia ważona) uzyskana za pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia. Rada Wydziału Pedagogicznego może ustalić odmienne kryteria uprawniające do podjęcia ścieżki edukacyjnej, w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia.