Koła naukowe • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Progi punktowe
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki

Koła naukowe

Gromadzimy ambitnych ludzi. Dla wielu z naszych studentów studia to też czas, żeby rozwinąć swoje zainteresowania. Temu służą studenckie koła naukowe – tak różne, jak różne są osoby rozpoczynające studia u krakowskich jezuitów.

Koło Naukowe Studentów Resocialis, którego pomysłodawcą był ks. dr Krzysztof Biel SJ – Kierownik Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, oficjalnie zarejestrowane zostało 23 maja 2014 roku. Spotkania zaczęły się jednak znacznie wcześniej. Pierwsze odbyło się 27 marca 2014 roku o godzinie 18.30 w sali 501 podczas którego członkowie poznali opiekuna naukowego KNSR – dr Barbarę Adamczyk, zasady funkcjonowania Koła, a także tematykę spotkań i ich kolejne terminy.

Od 2019 roku opiekunem naukowym KNSR jest dr Karolina Kmiecik-Jusięga.

Ważnym z perspektywy działań Koła i odpowiedniej mobilizacji członków były wybory samorządu, a także przydzielenie poszczególnych zadań członkom KNSR.

Podczas kilku kolejnych spotkań podjęto również decyzję o nazwie Koła, która oficjalnie brzmi: Koło Naukowe Studentów Resocialis, w skrócie KNSR. Zaczęto również omawianie i przygotowywanie wstępnych szkiców logo KNSR. Członkowie Koła zajmowali się podczas spotkań omawianiem subdyscyplin resocjalizacji, aby przybliżyć ich tematykę i móc wybrać temat przewodni spotkań odbywających się w roku akademickim 2014/2015. Podczas ostatniego spotkania odbywającego się 5 czerwca 2014 roku członkowie KNSR większością głosów wybrali tematykę Patologii społecznych, jako kluczową dla przyszłych spotkań.

W przyszłym roku akademickim członkowie wraz z Opiekunem KNSR dr Barbarą Adamczyk mają w planach uczestniczyć w licznych działaniach m.in. organizacji konferencji, współpracy z placówkami zajmującymi się tematyką resocjalizacji, „Debacie Oksfordzkiej”, zaangażowaniu podczas Festiwalu Nauki w Krakowie, zaangażowaniu w działaniach „Szlachetnej Paczki”, organizacji wyjazdu do Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach.

Kontakt: karolina.kmiecik-jusiega@ignatianum.edu.pl

Koło Naukowe Administrare zostało powołane do życia przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji AIK w listopadzie 2016. Jego opiekunem został dr Mateusz Pękala z Katedry Polityki Publicznej i Administracji.

Główne cele Koła Naukowego Administrare to:

 • rozwijanie zainteresowań w dziedzinie administracji publicznej
 • organizacja spotkań i konferencji naukowych
 • rozwój działalności badawcze
 • integracja środowiska studenckiego
 • promowanie Akademii Ignatianum podczas konferencji naukowych

Koło tworzy grupa pasjonatów, którzy poprzez intensywny rozwój swoich zainteresowań chcą nabywać doświadczenie od uznanych osobistości ze sfery administracji publicznej, nawiązywać kontakty z ważnymi środowiskami oraz przyczyniać się do promocji uczelni.

Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Opiekun naukowy: dr hab. prof. AIK Jolanta Karbowniczek

Prezes: Aleksandra Bułatek

Działalność dotyczy:

– rozwijania wszechstronnych zainteresowań dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych w zakresie szeroko pojętego paradygmatu dziecka i dzieciństwa;

– prowadzenia badań empirycznych, rozwijanie kompetencji metodologicznych;

– integracji z Samorządem Studenckim, organizacjami studenckimi w ramach uczelni i innych środowisk naukowych;

– systematycznej współpracy z Komisją Edukacji Rady Miasta Krakowa, Wydziałem Edukacji przy Urzędzie Miasta Krakowa;

– wzbogacania doświadczeń poprzez współpracę z wybranymi przedszkolami i szkołami podstawowymi, w tym integracyjnymi oraz pracującymi metodami niekonwencjonalnymi, placówkami oświatowymi, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, fundacjami, domami dziecka, oddziałami dziecięcymi szpitali onkologicznych;

– wolontariatu i aktywności warsztatowo – szkoleniowych (organizacja seminariów dydaktycznych i naukowych, sympozjów, prelekcji, dyskusji panelowych, odczytów).

Liczba członków: 38

Koło powstało z pragnienia pogłębiania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu pracy logopedy. Opiekunami Koła są dr Marzena Szurek i dr Anna Michalczyk należące do Katedry Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej, Zakład Logopedii i Pedolingwistyki.

Planujemy rozwijać się poprzez organizację i uczestnictwo w warsztatach, konferencjach, webinarach, spotkaniach z wieloma specjalistami oraz działalność badawczą. Zależy nam aby w swojej przyszłej pracy terapeutycznej być świadomymi, kreatywnymi i profesjonalnymi logopedami.

Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w działalność Koła Naukowego Logopedów.

Logopedia jest dziedziną interdyscyplinarną, dlatego nasze Koło jest otwarte na studentów różnych kierunków i specjalności.

Kontakt:

kolonaukowelogopedowaik@onet.pl

Wydział Filozoficzny, Instytut Kulturoznawstwa

Opiekun naukowy: mgr Magda Studnicka

Prezes: Magdalena Cieśla

Działalność dotyczy:

 • organizacja spotkań uczestników służąca zdobywaniu wiedzy praktycznej w obrębie szeroko rozumianych sztuk plastycznych,
 • poszerzanie zainteresowań oraz wiedzy ogólnej z  zakresu nauk humanistycznych;
 • organizowanie warsztatów, projektów, spektakli i różnego rodzaju wydarzeń artystycznych;
 • poszerzanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów naukowych z innymi ośrodkami akademickimi;
 • nawiązywanie współpracy z  instytucjami o charakterze artystycznym;
 • pomoc w samodzielnej pracy naukowej i  artystycznej studentów;
 • popularyzacja osiągnięć członków koła.

Liczba członków: 7

Strona internetowa: https://knswsim.tumblr.com/

KNSWSIM zostało powołane na przełomie 2019 i 2020 roku przy Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie.

Jego główną misją jest inicjowanie oraz promocja interdyscyplinarnych działań z zakresu sztuk wizualnych, perfomatywnych czy mediów cyfrowych. W ramach koła zorganizowane zostały trzy sekcje – Sekcja Sztuk Wizualnych, Sekcja Sztuk Scenicznych oraz Sekcja Multimediów, ale nie mają sztywnej struktury, podział ten ma charakter raczej organizacyjny. Podstawą do stworzenia koła było przekonanie, iż różnego rodzaju ćwiczenia praktyczne, mające wpływ na rozwój umiejętności manualnych, umiejętności i technik aktorskich etc. mają też ogromne znaczenie w procesie edukacji czy nawiązywania dialogu.

Zajmujemy się m. in. grafiką warsztatową i komputerową, ilustracją, malarstwem, projektowaniem kostiumu, scenografią, szeroko pojętym upcyclingiem.

Czekamy na wszystkich, którzy chcą się z nami podzielić swoim nieszablonowym podejściem do działań twórczych.

Zapraszamy do kontaktu z opiekunem Koła: magda.studnicka@ignatianum.edu.pl

Sekcja Psychoonkologii i Psychosomatyki powstała z inicjatywy studentów Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie. Opiekunem naszej sekcji jest dr med. Marcin Jabłoński.

Zajmujemy się prowadzeniem badań naukowych oraz organizowaniem warsztatów i konferencji w zakresie psychoonkologii i psychosomatyki. Naszym celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na istotę tej dziedziny wiedzy w życiu codziennym oraz pokazanie, jak ważna jest pomoc psychologiczna w leczeniu.

Zarząd sekcji:

Przewodniczący: Joanna Mirocha (joannam2404@gmail.com)

Zastępca przewodniczącego: Jan Machejek (jan.jakub.m@gmail.com)

Sekretarz: Piotr Pancerz (piter42e@gmail.com)

Koło Nauk Politycznych przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji AIK zrzesza studentów nauk o polityce chcących rozwijać swoje zainteresowania naukowe ponad obowiązkowy program studiów. Planujemy organizować spotkania dyskusyjne, wydarzenia naukowe, które posłużą do popularyzacji i rozwoju wiedzy z zakresu nauk o polityce i administracji. 

Dowiedz się więcej: https://www.ignatianum.edu.pl/kolo-nauk-politycznych/719

Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii

Opiekun naukowy: dr Krzysztof Nowakowski

Prezes: Katarzyna Janota

Działalność dotyczy:

Koło Naukowe Psychokryminologii zrzesza studentów zaciekawionych wiedzą z pogranicza prawa i psychologii. Chcemy organizować spotkania z ludźmi pełnymi pasji, którzy wprowadzą nas w tajniki swojej pracy, planować wydarzenia kulturalne, a przede wszystkim rozwijać nasze zainteresowania. Szeroki zakres tematów zarówno z psychologii sądowej, penitencjarnej czy profilowania kryminalnego, sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Liczba członków: 25

Kontakt: aleksandra.gubala@student.ignatianum.edu.pl

Koło Naukowe Anglistów, działające pod oficjalną nazwą English Philology Society Ignatianum zostało założone przez Panią dr Agnieszkę Cierpich-Kozieł w 2017 roku. Głównym celem było zrzeszenie studentów z kierunku Filologia Angielska oraz pomoc w rozwijaniu ich wiedzy. Spotkania członków zaczęły odbywać się regularnie, a w ich trakcie dyskutowano na różne ciekawe tematy związane z samym językiem angielskim, jak również literaturą anglojęzyczną czy też tłumaczeniami. W ramach działalności Koła aranżowano grupowe wyjścia np. na sztukę Hamleta czy też do Galerii Narodowej w Sukiennicach. Jednym z większych przedsięwzięć Koła była organizacja projektu The English Paths: Language, Literature, Culture & History, którego zwieńczeniem był wyjazd do Londynu oraz Oxfordu w marcu 2019r.

Głównym założeniem wszelkich działalności koła jest hasło “Living Outside the Box” – co dla studentów oznacza wykraczanie poza swoje granice i tym samym zdobywanie wiedzy i rozwijanie się. W nawiązaniu do tej idei, Koło organizuje spotkania tematyczne z wieloma inspirującymi osobami. W obecnym roku akademickim 2020/21 członkowie EPS mieli możliwość spotkać się i porozmawiać z wybitnym poetą oraz tłumaczem Profesorem Charlsem Kraszewskim, czy też zagłębić się w serię przekładów literatury dziecięcej na język polski.

Koło organizuje również cykliczne spotkania członków koła, w trakcie których studenci rozmawiają na tematy dotyczące nadchodzących wydarzeń, jak również planują tematykę postów publikowanych na oficjalnej stronie Koła na Facebooku.

Wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia można obserwować na naszym fanpage’u: https://www.facebook.com/epsignatianum

The English Philology Society Ignatianum, was founded by Dr. Agnieszka Cierpich-Koziel in 2017. One of the main goals was to bring together students from English Philology and to help them develop their knowledge.  Meetings of the members started to take place regularly, and during them, various interesting topics related to the English language itself, as well as English literature or translation were discussed. The EPS arranged various outings, e.g., to the Hamlet play or the National Gallery in Sukiennice. One of the major undertakings of the EPS was the organisation of the project The English Paths: Language, Literature, Culture & History, and its result was a trip to London and Oxford in March 2019. 

The main theme of all the organised activities is the motto “Living Outside the Box” – which for students means going beyond their limits and thus acquiring knowledge and developing themself. With reference to this idea, the EPS organises thematic meetings with many inspiring people. In the current academic year 2020/21, the EPS members had the opportunity to meet and talk to the eminent poet and translator Professor Charles Kraszewski, or to delve into a series of translations of children’s literature into Polish.  

The EPS also organises regular meetings of its members, during which students can discuss topics concerning upcoming events, as well as plan the subject of the posts for the official Facebook profile. 

All previous undertakings can be followed on our fan page:

https://www.facebook.com/epsignatianum

Wydział Filozoficzny, Instytut Kulturoznawstwa

Opiekun naukowy: Dr Urszula Tes

Prezes: Tomasz Śmigla

Działalność dotyczy:

Poszerzania wiedzy o filmie.

Liczba członków: 17

Kontakt: urszula.tes@ignatianum.edu.pl

Wydział Filozoficzny, Instytut Dziennikarstwa

Opiekun naukowy: mgr Katarzyna Daraż-Duda

Prezes: Aleksandra Góra

Działalność dotyczy:

 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej mającej na celu poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań naukowych członków Koła
 • prowadzenie działalności medialnej mającej na celu doskonalenie umiejętności, rozwijanie zainteresowań członków Koła oraz popularyzacja wiedzy
 • działanie na rzecz rozwoju członków Koła poprzez organizowanie spotkań, debat, seminariów, warsztatów, szkoleń, konferencji, wizyt studyjnych tak krajowych jaki i zagranicznych
 • działanie na rzecz rozwoju członków Koła poprzez udział w spotkaniach, debatach, seminariach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach, wizyt studyjnych tak krajowych jak i zagranicznych
 • nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami o podobnych celach
 • szeroko rozumiana integracja studentów.

Liczba członków: 6

Kontakt: aleksandra.gora@student.ignatianum.edu.pl

Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii

Opiekun naukowy: dr Jacek Poznański SJ

Prezes: Rafał Łakomy

Działalność dotyczy:

 • Ekologia integralna oraz coaching
 • Trzy filary: naukowy, społeczny, teologiczny
 • Wpływ na obecną sytuację na świecie dotyczącą katastrof ekologicznych oraz problematyki nierówności społecznych poprzez sensowne działania społeczne zmieniające światopogląd.

Liczba członków: 6

Koło Naukowe Viridis, które zgłębia treści związane z ekologią serdecznie zaprasza do współpracy!

Jeżeli masz w głowie pomysł, który chcesz przedstawić lub inicjatywę, którą chcesz zrealizować, a może po prostu interesujesz się ekologią lub zwyczajnie potrzebujesz zrobić coś dobrego dla siebie czy innych, dołącz do Viridis!

Ekologia w duchu Laudato si’ i dobra wspólnego!

 • facebook:

https://www.facebook.com/knvirdis

 • instagram:

https://www.instagram.com/kolonaukowe.viridis/

 • e-mail:

viridis@ignatianum.edu.pl