Rekrutacja • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Rekrutacja

Krok po kroku

1
Rejestracja w SOR (Systemie Obsługi Rekrutacji)
Na stronie www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja w zakładce „Rejestracja i logowanie kandydatów”, aktywacja konta poprzez link wysłany na wskazany adres e-mail.
2
Deklaracja kierunku głównego (priorytetowego) i możliwość zadeklarowania kierunków alternatywnych (maksymalnie trzech), wprowadzenie wyników z egzaminu maturalnego - studia I stopnia oraz jednolite magisterskie, oceny z dyplomu i średniej ocen ze studiów - studia II stopnia. W niektórych przypadkach przesłanie skanów dokumentów.
3
Opłata rekrutacyjna
Wpłata opłaty rekrutacyjnej najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji (przy wpłacie w ostatnich dniach dodatkowo przesłanie skanu wniesienia opłaty). Wzór formularza będzie widoczny na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata po wprowadzeniu wyników z matury lub z dyplomu. Po zaksięgowaniu opłaty oraz po weryfikacji ocen status zmieni się na: „kandydat(ka) złożył(a) podanie”.
4
Lista rankingowa
Ogłoszenie listy przyjętych na studia oraz listy rezerwowej na kierunek główny.
5
Wpis na studia
W przypadku dostania się na listę przyjętych kandydat osobiście lub przez pełnomocnika składa komplet dokumentów w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Wymagane Dokumenty

1. Studia I stopnia i jednolite magisterskie:

Ksero lub odpis świadectwa maturalnego (oryginał lub odpis do wglądu), dowód osobisty (do wglądu), kolorowa fotografia – zgodna z wymogami do dowodu osobistego (podpisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem), wydrukowany kwestionariusz ankiety osobowej, który należy podpisać na każdej stronie.

2. Studia II stopnia:

Ksero lub odpis dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu), zaświadczenie o średniej ze studiów, dowód osobisty (do wglądu), kolorowa fotografia – zgodna z wymogami do dowodu osobistego (podpisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem), wydrukowany kwestionariusz ankiety osobowej, który należy podpisać na każdej stronie.

FAQ

O terminie rekrutacji na rok akademicki 2021/2021 będziemy informować niebawem.

Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu: https://usos-irk.ignatianum.edu.pl/pl/. Wszystkie informacje na temat warunków rekrutacji, wymaganych dokumentów, terminarza itp. znajdują się pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Przelew za opłatę rekrutacyjną dokonuje się w systemie rekrutacyjnym IRK. W systemie będzie dostępny odnośnik do płatności on-line w serwisie płatności Dotpay lub będzie możliwość również uiszczenia opłaty w formie przelewu tradycyjnego na wskazany numer konta bankowego w systemie IRK.

Studia stacjonarne na Akademii Ignatianum w Krakowie są bezpłatne.

Opłaty za studia niestacjonarne znajdują się w zakładce Opłaty.

Kandydaci na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na kierunek główny i na kierunki alternatywne prowadzone w Akademii Ignatianum w Krakowie wnoszą jedną opłatę rekrutacyjną.

Zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji kandydat w danym naborze może zostać przyjęty tylko na jeden kierunek studiów.

W takiej sytuacji prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji (rekrutacja@ignatianum.edu.pl). Należy sprawdzić, czy mimo zaksięgowanej opłaty nastąpiła również weryfikacja ocen. W przypadku świadectwa dojrzałości  – „stara matura” oraz matury zagranicznej należy na swoim koncie rekrutacyjnym dołączyć skany świadectwa z ocenami z matury. Zaś w przypadku rekrutacji na studia II stopnia należy dołączyć skany dyplomu oraz zaświadczenia o średniej ocen ze studiów.  Pracownik Biura Rekrutacji dokona weryfikacji ocen.

Poszczególne kierunki studiów na AIK mają różne wymagania odnośnie wykształcenia. Informacje odnośnie tych wymagań znajdują się w Warunkach rekrutacji.

Można wysłać pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa i zasady przyjmowania z pełnomocnictwa dostępne są tutaj.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w języku polskim, jeżeli: 

1)      ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra  właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

2)      posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3)      uzyskają potwierdzenie Akademii Ignatianum w Krakowie, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim (w formie egzaminu przeprowadzonego zgodnie z terminarzem rekrutacji) lub

4)      posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub

5)      ukończyli szkołę ponadpodstawową, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

Więcej informacji na ten temat pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/cudzoziemcy

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę dwa przedmioty: język polski i język angielski, więcej w zakładce Warunki rekrutacji

Zagubiony? Skontaktuj się z nami!

Dla wszystkich kandydatów
Biuro rekrutacyjne