Rekrutacja • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Kalkulator wyników
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Rekrutacja

Krok po kroku

1
Rejestracja w SOR (Systemie Obsługi Rekrutacji)
Na stronie ignatianum.edu.pl w zakładce „Rejestracja”, aktywacja konta poprzez link wysłany na wskazany adres e-mail.
2
Uzupełnienie danych
Deklaracja kierunku głównego (priorytetowego) i możliwość zadeklarowania kierunków alternatywnych (maksymalnie trzech), wprowadzenie wyników z egzaminu maturalnego - studia I stopnia oraz jednolite magisterskie, oceny z dyplomu i średniej ocen ze studiów - studia II stopnia.
3
Opłata rekrutacyjna
Wpłata opłaty rekrutacyjnej najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji (przy wpłacie w ostatnich dniach dodatkowo przesłanie skanu wniesienia opłaty). Wzór formularza będzie widoczny na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata po wprowadzeniu wyników z matury. Po zaksięgowaniu opłaty oraz po weryfikacji ocen status zmieni się na: „kandydat(ka) złożył(a) podanie”.
4
Lista rankingowa
Ogłoszenie listy przyjętych na studia oraz listy rezerwowej na kierunek główny.
5
Wpis na studia
W przypadku dostania się na listę przyjętych kandydat osobiście lub przez pełnomocnika składa komplet dokumentów w wyznaczonym terminie.

Wymagane Dokumenty

Ksero lub odpis świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu), ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu), kolorowa fotografia, zgodna z wymogami do dowodu osobistego (podpisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz nr PESEL). Przy wpisie zostanie wydrukowany kwestionariusz ankiety osobowej, który należy wypełnić i podpisać na każdej stronie.

Ponadto:

  • jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym brane były pod uwagę osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach, wówczas należy dołączyć dokument potwierdzający udział – ksero, oryginał do wglądu;
  • w przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności – ksero, oryginał do wglądu;
  • w przypadku osób duchownych pisemna zgoda przełożonego na podjęcie studiów na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie – ksero, oryginał do wglądu;

FAQ

Można wysłać pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa i zasady przyjmowania z pełnomocnictwa dostępne na stronie ignatianum.edu.pl w zakładce „Rekrutacja”/”wzory dokumentów do pobrania”.

Jeśli minęło 5 dni roboczych, prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji (rekrutacja@ignatianum.edu.pl). Należy sprawdzić, czy mimo zaksięgowanej opłaty nastąpiła również weryfikacja ocen przez KReM. W przypadku świadectwa maturalnego – „stara matura” należy w panelu rekrutacyjnym, na swoim koncie dołączyć skany świadectwa z ocenami z matury. Pracownik Biura Rekrutacji dokona weryfikacji ocen. W przypadku nie wyrażenia zgody na weryfikację ocen przez KReM również należy dołączyć skan świadectwa dojrzałości.

Jeżeli zarówno kierunek główny, jak i alternatywny są prowadzone przez ten sam wydział, wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wartość podstawową. Jeżeli natomiast wybrane kierunki prowadzone są przez różne wydziały, wówczas opłata rekrutacyjna jest powiększona o ilość wydziałów na których kierunki studiów są realizowane.

Zagubiony? Skontaktuj się z nami!

Dla wszystkich kandydatów
Biuro rekrutacyjne