Rekrutacja • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Progi punktowe
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki
Rekrutacja

Krok po kroku

1
[KROK PIERWSZY] Załóż konto w systemie IRK i uzupełnij wymagane informacje
 • Aby założyć konto w IRK kliknij w prawym górnym rogu strony na pole „załóż konto” i postępuj zgodnie z instrukcją.
 • W zakładce “moje konto” -> “formularze osobowe” uzupełnij: dane osobowe, adres i dane kontaktowe, wykształcenie. Pamiętaj na wprowadzanie wyników (wyniki maturalne/oceny ze świadectwa maturalnego/ocena z dyplomu/średnia z całości studiów) masz czas do zakończenia rejestracji w systemie IRK, zgodnie z terminarzem rekrutacji.
 • Wgraj swoje zdjęcie, które jest niezbędne do wydrukowania podania na studia oraz do wyrobienia Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS) w zakładce “moje konto”
  “formularze”.  Fotografia powinna być aktualna (nie starsza niż 6 miesięcy), a twarz kandydata powinna zajmować 70-80% zdjęcia. Zdjęcie powinno spełniać wymogi zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu. Więcej informacji o wymogach dotyczących fotografii jest dostępne tutaj.
 • Jeżeli rekrutujesz się na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadasz „starą maturę” (wyniki egzaminu maturalnego), maturę zagranicznąeuropejskąmiędzynarodową lub zaświadczenie o statusie olimpijczyka/finalisty, uzupełniając informacje o wykształceniu, pamiętaj o wstawieniu skanu dokumentu potwierdzającego wpisane wyniki, a  w przypadku cudzoziemców: skanów innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (więcej informacji tutaj). Jeżeli Twoich wyników nie ma w Krajowym Rejestrze Matur prześlij skan świadectwa dojrzałości.  
 • Jeżeli rekrutujesz się na studia drugiego stopnia uzupełniając informacje o wykształceniu, pamiętaj o wstawieniu skanów dyplomu oraz dokumentu potwierdzającego średnią ocen z całości studiów (zaświadczenie lub suplement), a  w przypadku cudzoziemców: skany innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (więcej informacji tutaj).
 • Rekrutując się na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, pamiętaj o załączeniu skanu świadectwa maturalnego! Dotyczy to zarówno posiadaczy “nowej” jak i “starej” matury, matury zagranicznej, europejskiej i międzynarodowej. Jeżeli posiadasz status olimpijczyka/finalisty – również należy wstawić jego skan. Cudzoziemcy są dodatkowo obowiązani do dołączenia skanów innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (więcej informacji tutaj)  Dodatkowo, kandydaci na kierunek logopedia zobowiązani są do załączenia skanu zaświadczenia od logopedy o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodu logopedy.
3
[KROK TRZECI] Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego
 • Aby dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego przejdź do zakładki „oferta” i wybierz interesujący Cię kierunek studiów i kliknij w zielony przycisk „zapisz się”.
 • Możesz dokonać zgłoszenia na max.3 kierunki studiów.
4
[KROK CZWARTY] Wpłać opłatę rekrutacyjną
Ogłoszenie listy przyjętych na studia oraz listy rezerwowej na kierunek główny.
 • Po zgłoszeniu na studia dokonaj opłaty rekrutacyjnej. Opłata wynosi 85 zł za każde zgłoszenie. Termin wniesienia opłaty mija z ostatnim dniem zakończenia rejestracji na studia zgodnie z terminarzem rekrutacji.
 • Przelew za opłatę rekrutacyjną możesz dokonać za pośrednictwem płatności on-line lub w formie przelewu tradycyjnego na wskazany numer konta bankowego w zakładce “płatności”. W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu tradycyjnego w tytule przelewu  należy podać adres e-mail,  użyty w zgłoszeniu.
 • Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, zmieni się jej status.
 • W przypadku dokonywania przelewu na 3 dni przed końcem rejestracji lub braku zmiany statusu płatności prześlij  potwierdzenie dokonania przelewu, przez system IRK, zgodnie z terminarzem.
 • Więcej informacji dotyczących opłat znajdziesz tutaj.
5
[KROK PIĄTY] Weź udział w egzaminie/teście

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO/ TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – dotyczy tylko poniższych przypadków: 

 • Egzamin znajomości języka polskiego jest przewidywany dla cudzoziemców, którzy nie posiadają zaświadczenia/certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie min. B2. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.ignatianum.edu.pl/cudzoziemcy w punkcie 2.
 • Test z języka angielskiego jest przewidywany dla kandydatów na kierunek “filologia angielska” (studia I stopnia), którzy nie zdawali języka angielskiego na maturze zagranicznej. Do testu nie mogą przystapić osoby, które zdawały polską maturę. 

Termin egzaminu dostępny jest tutaj.

Dokładne informacje o sposobie przeprowadzenia egzaminów zostaną ogłoszone najpóźniej 7 dni przed jego odbyciem się, na stronie w zakładce “Komunikaty”.

6
[KROK SZÓSTY] Sprawdź wyniki rekrutacji
 • Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone zgodnie z terminarzem rekrutacji. W celu sprawdzenia wyników zaloguj się na swoje konto i sprawdź swój status zgłoszenia w  zakładce “moje konto”-> „zgłoszenia rekrutacyjne”.
 • Osoby, które nie dokonały wszelkich formalności wymaganych podczas rejestracji na studia otrzymują status „niezakwalifikowany”.
 •  Po ogłoszeniu wyników kandydaci otrzymują status:
 1.      a) „zakwalifikowany” – w przypadku osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;
  b) lista rezerwowa” – w przypadku, gdy kandydat zajmuje miejsce na liście rezerwowej. Oznacza to, że musisz poczekać na wyniki z listy rezerwowej, które zostaną ogłoszone zgodnie z terminarzem rekrutacji.
  c)  „nieprzyjęty” – w przypadku, gdy kandydat nie został zakwalifikowany z powodu zbyt małej sumy punktów rankingowych.
7
[KROK SIÓDMY] Dokonaj wpisu na studia
 • Zakwalifikowanie na studia nie oznacza przyjęcia na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, po doręczeniu kompletu wymaganych dokumentów.
 • Przed dokonaniem wpisu na studia zarezerwuj termin za pośrednictwem platformy Booksy.
 • Możesz stawić się osobiście lub możesz wyznaczyć pełnomocnika, który w Twoim imieniu dopełni wszelkich formalności (więcej informacji tutaj).
 • Pamiętaj, że brak dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów, uniemożliwi dokonanie wpisu na studia.
 • Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Terminy wpisów w danej turze rekrutacji są  dostępne w zakładce terminarz rekrutacji.
 • Po dokonaniu wpisu na studia status zgłoszenia zmieni się na “przyjęty”.

Wymagane Dokumenty

1. Studia I stopnia i jednolite magisterskie:

Ksero świadectwa maturalnego (oryginał lub odpis do wglądu), dowód osobisty (do wglądu), kolorowa fotografia – zgodna z wymogami do dowodu osobistego (podpisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem), wydrukowany kwestionariusz ankiety osobowej, który należy podpisać na każdej stronie.

2. Studia II stopnia:

Ksero lub odpis dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu), zaświadczenie o średniej ze studiów, dowód osobisty (do wglądu), kolorowa fotografia – zgodna z wymogami do dowodu osobistego (podpisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem), wydrukowany kwestionariusz ankiety osobowej, który należy podpisać na każdej stronie.

Zagubiony? Skontaktuj się z nami!
Dla wszystkich kandydatów
Centrum Obsługi Studenta