Wsparcie dla studentów

Biuro Karier

Biuro Karier (BK) zostało stworzone, aby pomóc studentom i absolwentom uczelni w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz aby ułatwić im znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich aspiracjom i kwalifikacjom.

Oferujemy:

Biuro Karier to jednostka uczelniana działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. W celu pozyskiwania ofert praktyk, staży i wolontariatu nawiązujemy i utrzymujemy relacje z pracodawcami, organizujemy projekty i przedsięwzięcia umożliwiające bezpośredni kontakt studentów i pracodawców. BK Ignatianum jest członkiem ogólnopolskiej Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Szczegółowe informacje na temat oferty BK znajdują się na portalu uczelni, w zakładce Biuro Karier.

Kontakt:

tel. 665 007 990
e-mail: abk@ignatianum.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat oferty BK AIK znajdują się w zakładce Biura.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Rolą Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie jest podejmowanie i koordynowanie kompleksowych działań, które zapewnią studentom naszej uczelni z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności równy dostęp do wiedzy, usuwanie szeroko rozumianych barier w kształceniu się, rozwijaniu pasji i zainteresowań naukowych. Rolą BON jest również integracja wewnątrzpokoleniowa studentów, kształtowanie ich świadomości w zakresie problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych studiujących na naszej uczelni i nie tylko. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Ignatianum dokłada wszelkich starań, by uczelnia była miejscem przyjaznym i życzliwym wszystkim studentom, także tym niepełnosprawnym – pełnoprawnym członkom Wspólnoty Akademickiej UIK.

Kontakt:

tel. 665 007 586
e-mail: bon@ignatianum.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat oferty BON UIK znajdują się w zakładce Biura.

Centrum Obsługi Studenta/Sekcja Stypendia i Rekrutacja

Stypendia to świadczenia pieniężne, o które student Akademii Ignatianum w Krakowie może się ubiegać na wniosek, który należy złożyć w wyznaczonym przez Uczelnię terminie.

Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie stypendiów zajmuje się, powołana specjalnie do tego celu, Komisja Stypendialna. Odwołania natomiast rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna.

Oferujemy:

 • stypendium rektora,
 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę.

O przyznanie stypendium może ubiegać się student studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Student może starać się o przyznanie jednocześnie wszystkich rodzajów stypendiów. Złożenie wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami, nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium. Stypendium rektora, stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres maksymalnie 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr, na okres maksymalnie 5 miesięcy i wypłacane jest co miesiąc.

Kontakt:

tel. 12 39 99 699
e-mail: stypendia@ignatianum.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat stypendiów znajdują się w zakładce Stypendia.

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Oferujemy:

BWM UIK koordynuje wymianą akademicką w ramach Programu “Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe” pomiędzy Ignatianum a uczelniami partnerskimi. Program Erasmus+ to jeden z najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowych programów edukacyjnych. Studenci AIK w ramach tego programu mają możliwość realizacji części swoich studiów na prestiżowych zagranicznych uczelniach, takich jak Comillas University w Madrycie, Abat Oliba University w Barcelonie, Bologna University w Bolonii, Roma Tre University w Rzymie, Uniwersytet Karola w Pradze, Eotvos Lorand University w Budapeszcie i wielu innych. Oprócz studiów, student może odbywać praktyki w instytucji zagranicznej, zdobywając cenne doświadczenie zawodowe i międzykulturowe.

BWM UIK organizuje wiele wydarzeń i inicjatyw, które służą upowszechnianiu informacji o możliwościach jakie daje udział w Programie Erasmus+, ale także mające na celu angażowanie studentów UIK w tworzeniu coraz bardziej międzynarodowej uczelni. Są to dni informacyjne, dni praktyk, International Day, podczas którego zagraniczni studenci przygotowują kulinarne specjały ze swoich krajów, grupy konwersacyjne, czy wydarzenia kulturowo-integracyjne w ramach Ignatianum International Day. Wielką popularnością cieszy się akcja “Zostań Student Mentor”, która integruje lokalnych i zagranicznych studentów.

Kontakt:

Pokój 203, I piętro, budynek główny UIK
tel. +48 12 39 99 590,
e-mail: iro@ignatianum.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat oferty BWM UIK znajdują się w zakładce Biura.

Rektorat

Umożliwia  wsparcie studentom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Wspomaga studencką działalnością naukową, kulturalną, sportową i rekreacyjną pod okiem Prorektora ds. Studenckich.

Kontakt:

Pokój nr 5, I piętro, budynek Zofijówka
tel. +48 12 39 99 502,
e-mail: monika.kopec@ignatianum.edu.pl

Biblioteka UIK

Daje możliwość wypożyczenia literatury naukowej oraz skorzystania z czytelni.

Kontakt:

e-mail: biblioteka@ignatianum.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat oferty Biblioteki UIK znajdują się na stronie Biblioteki.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zadaniem Poradni jest diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, poradnictwo, pomoc psychologiczna, coaching, logopedia oraz psychoterapia krótkoterminowa. Zadania te wykonują następujące osoby zatrudnione w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie:

 • psycholodzy, pedagodzy,
 • osoby mające uprawnienia do poradnictwa związanego z coachingiem,
 • terapeuci uzależnień na podstawie certyfikatu ukończenia szkolenia w tej dziedzinie,
 • psychoterapeuci mający kompetencje do wykonywania tego zawodu potwierdzone certyfikatem bądź dyplomem cztero- lub pięcioletniej szkoły psychoterapii lub też zaświadczeniem o odbywaniu stażu w ramach szkoły psychoterapii i będący w superwizji.

W Poradni stosowane są procedury kliniczne w zakresie:

 • diagnostyki psychologicznej,
 • diagnostyki uzależnienia,
 • poradnictwa,
 • działań konsultacyjno- edukacyjnych,
 • coachingu,
 • psychoterapii krótkoterminowej.

W ramach Poradni mogą odbywać się również warsztaty i szkolenia dla studentów i pracowników Ignatianum.

Kontakt:

Szczegółowe informacje na temat oferty Biblioteki UIK znajdują się w zakładce Poradni.

Koła Naukowe Studentów

UIK posiada bogatą ofertę kół naukowych dla każdego studenta.

Szczegółowe informacje na temat oferty Kół Naukowych UIK znajdują się w zakładce Kół naukowych.

Wspólnota Akademicka Jezuitów (WAJ)

Opierając się na duchowości ignacjańskiej, WAJ proponuje studentom wszystkich krakowskich uczelni różne sposoby na pogłębianie relacji z Bogiem.

Szczegółowe informacje na temat oferty Biblioteki UIK znajdują się na stronie WAJ-u.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top