Wsparcie dla studentów • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Kalkulator wyników
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki
Wsparcie dla studentów
Biuro Współpracy Międzynarodowej Akademii Ignatianum w Krakowie jest jednostką międzywydziałową stanowiącą punkt odniesienia w kwestiach dot. współpracy międzynarodowej z zagranicznymi uczelniami.

Oferujemy

Biuro w pełni koordynuje tak wyjazdami jak i przyjazdami studentów oraz pracowników w ramach “Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe” pomiędzy Ignatianum a uczelniami partnerskimi. “Program Erasmus+” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowych programów edukacyjnych. Studenci AIK mają możliwość realizacji części swoich studiów na prestiżowych zagranicznych uczelniach, takich jak Comillas University w Madrycie, Abat Oliba University w Barcelonie, Bologna University w Bolonii, Roma Tre University w Rzymie, Uniwersytet Karola w Pradze, Eotvos Lorand University w Budapeszcie i wielu innych. Oprócz studiów, student może odbywać praktyki w instytucji zagranicznej, zdobywając cenne doświadczenie zawodowe i międzykulturowe. Kilkudniowe wyjazdy pracowników AIK w ramach Programu mogą być również realizowane w dwóch obszarach – wyjazdy pracowników naukowych w celu prowadzenia wykładów na uczelni partnerskiej lub wyjazdy pracowników administracyjnych lub naukowych w celu odbycia szkolenia.

BWM organizuje wiele wydarzeń i inicjatyw, które służą upowszechnianiu informacji o możliwościach jakie daje udział w Programie Erasmus+ ale także mające na celu angażowanie studentów oraz pracowników AIK w działalność biura w procesie umiędzynaradawiania uczelni. Są to dni informacyjne, dni praktyk, International Day, grupy konwersacyjne, czy klub międzynarodowy. Wielką popularnością cieszy się akcja: Zostań Erasmus Mentor, która zbliża lokalnych i zagranicznych studentów.

Oprócz wyjazdów w ramach Programu Erasmus+, BWM AIK wspiera inicjatywy mające na celu zwiększenie obecności AIK na arenie międzynarodowej w środowisku akademickim Europy i świata. Od 2017 r. uczelnia, za pośrednictwem BWM AIK, stała się członkiem Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (IFCU) oraz regionalnej Federacji Europejskich Uniwersytetów Katolickich (FUCE).

Jak nas znaleźć?

Pokój 203, I piętro, godziny przyjęć: 9:00 – 13:00, środa: dzień wewnętrzny

Kontakt: +48 12 3999 590, iro@ignatianum.edu.pl

Pracownicy biura:

 • Agnieszka Baran (Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+)
 • Antonia Kostopoulou

Więcej informacji:

wsparcie dla studentów
Akademickie Biuro Karier Ignatianum powstało aby pomóc studentom i absolwentom uczelni w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz aby ułatwić znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich aspiracjom i kwalifikacjom.

Oferujemy

 • indywidualne rozmowy doradcze,
 • certyfikacja kompetencji wg. Modelu LEVER,
 • przygotowanie CV i listu motywacyjnego,
 • warsztaty poświęcone pisaniu dokumentów aplikacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych oraz procesu rekrutacji i selekcji pracowników,
 • spotkania z przedstawicielami firm i instytucji rynku pracy, nasi partnerzy to m.in. Adecco, Alexander Mann Solutions, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
 • informacje o pracodawcach, ofertach pracy i praktyk, kursach, szkoleniach, pracach wakacyjnych, pracach dorywczych i wolontariacie.

Akademickie Biuro Karier to jednostka uczelniana od 2013 r. działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie. W celu pozyskiwania ofert praktyk, staży i wolontariatu nawiązujemy i utrzymujemy relacje z pracodawcami, organizujemy projekty i przedsięwzięcia umożliwiające bezpośredni kontakt studentów i pracodawców. ABK Ignatianum jest członkiem ogólnopolskiej Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Szczegółowe informacje na temat oferty ABK znajdują się na portalu uczelni, w zakładce Akademickie Biuro Karier.

Jak znaleźć ABK?

Pokój 07, budynek Zofijówka, godziny przyjęć: 8.00 – 14.00.
Kontakt: +48 399 96 12, abk@ignatianum.edu.pl

Więcej informacji:

Szczegółowe informacje na temat oferty ABK znajdują się na stronie uczelni, w zakładce Akademickie Biuro Karier.