Wsparcie dla studentów • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Progi punktowe
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki
Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier zostało stworzone, aby pomóc studentom i absolwentom uczelni w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz aby ułatwić znalezienie Im zatrudnienia odpowiadającego Ich aspiracjom i kwalifikacjom.

Oferujemy:

 • indywidualne rozmowy doradcze,
 • pomoc w przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania,
 • pomoc  przy tworzeniu CV i listu motywacyjnego,
 • doradztwo i diagnoza dotycząca mocnych i słabych stron,
 • testy i kwestionariusze z zakresu doradztwa zawodowego,
 • warsztaty grupowe poświęcone pisaniu dokumentów aplikacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych oraz procesu rekrutacji i selekcji pracowników,
 • spotkania z przedstawicielami firm i instytucji rynku pracy,
 • doradztwo z zakresu przedsiębiorczości,
 • informacje o pracodawcach, ofertach pracy i praktyk, kursach, szkoleniach, pracach dorywczych i wolontariacie,
 • cykl warsztatów – Jak odnaleźć się na rynku pracy

Akademickie Biuro Karier to jednostka uczelniana od 2013 r. działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie. W celu pozyskiwania ofert praktyk, staży i wolontariatu nawiązujemy i utrzymujemy relacje z pracodawcami, organizujemy projekty i przedsięwzięcia umożliwiające bezpośredni kontakt studentów i pracodawców. ABK Ignatianum jest członkiem ogólnopolskiej Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Szczegółowe informacje na temat oferty ABK znajdują się na portalu uczelni, w zakładce Akademickie Biuro Karier.

Kontakt:

tel. 665 007 990
e-mail: abk@ignatianum.edu.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Rolą Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (w skrócie BON) Akademii Ignatianum w Krakowie jest podejmowanie i koorydnowanie kompleksowych działań, które zapewnią studentom naszej uczelni z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności równy dostęp do wiedzy, usuwanie szeroko rozumianych barier w kształceniu się, rozwijaniu pasji i zainteresowań naukowych. Rolą BON jest również integracja wewnątrzpokoleniowa studentów, kształtowanie ich świadomości w zakresie problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych studiujących na naszej uczelni i nie tylko. Biuro Osób Niepełnosprawnych Akademii Ignatianum dokłada wszelkich starań, by uczelnia była miejscem przyjaznym i życzliwym wszystkim studentom, także tym niepełnosprawnym – pełnoprawnym członkom Wspólnoty Akademickiej AIK.

Kontakt:

tel. 665 007 586
e-mail: bon@ignatianum.edu.pl

Biuro Stypendialne

Stypendia to świadczenia pieniężne, o które student Akademii Ignatianum w Krakowie może się ubiegać na wniosek. Wnioski należy składać w wyznaczonym przez Uczelnię terminie.

Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie stypendiów zajmuje się, powołana specjalnie do tego celu, Komisja Stypendialna. Odwołania natomiast rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna.

Oferujemy:

 • stypendium rektora,
 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę.

O przyznanie stypendium może ubiegać się student studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Student może starać się o przyznanie jednocześnie wszystkich rodzajów stypendiów. Złożenie wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami, nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium. Stypendium rektora, stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres maksymalnie 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr na okres maksymalnie 5 miesięcy i wypłacane jest, co miesiąc.

Kontakt:

tel.12 39 99 699
e-mail: stypendia@ignatianum.edu.pl

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Oferujemy:

BWM AIK koordynuje wymianą akademicką w ramach Programu “Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe” pomiędzy Ignatianum a uczelniami partnerskimi. Program Erasmus+ to jeden z najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowych programów edukacyjnych. Studenci AIK w ramach tego programu mają możliwość realizacji części swoich studiów na prestiżowych zagranicznych uczelniach, takich jak Comillas University w Madrycie, Abat Oliba University w Barcelonie, Bologna University w Bolonii, Roma Tre University w Rzymie, Uniwersytet Karola w Pradze, Eotvos Lorand University w Budapeszcie i wielu innych. Oprócz studiów, student może odbywać praktyki w instytucji zagranicznej, zdobywając cenne doświadczenie zawodowe i międzykulturowe.

BWM AIK organizuje wiele wydarzeń i inicjatyw, które służą upowszechnianiu informacji o możliwościach jakie daje udział w Programie Erasmus+, ale także mające na celu angażowanie studentów AIK w tworzeniu coraz bardziej międzynarodowej uczelni. Są to dni informacyjne, dni praktyk, International Day, podczas którego zagraniczni studenci przygotowują kulinarne specjały ze swoich krajów, grupy konwersacyjne, czy wydarzenia kulturowo-integracyjne w ramach Ignatianum International Day. Wielką popularnością cieszy się akcja “Zostań Student Mentor”, która integruje lokalnych i zagranicznych studentów.

Kontakt:

Pokój 203, I piętro, budynek główny AIK
tel. +48 12 39 99 590,
e-mail: iro@ignatianum.edu.pl

Rektorat

Umożliwia  wsparcie studentom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Wspomaga studencką działalnością naukową, kulturalną, sportową i rekreacyjną pod okiem Prorektora ds. Studenckich.

Kontakt:

Pokój nr 5, I piętro, budynek Zofijówka
tel. +48 12 39 99 502,
e-mail: monika.kopec@ignatianum.edu.pl

Biblioteka AIK

Daje możliwość wypożyczenia literatury naukowej oraz skorzystania z czytelni.

Kontakt:

e-mail: biblioteka@ignatianum.edu.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zadaniem Poradni jest diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, poradnictwo, pomoc psychologiczna, coaching, logopedia oraz psychoterapia krótkoterminowa.

Zadaniem Poradni jest diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, poradnictwo, pomoc psychologiczna, coaching, logopedia oraz psychoterapia krótkoterminowa. Zadania te wykonują następujące osoby zatrudnione w Akademii Ignatianum w Krakowie:

 • psycholodzy, pedagodzy
 • osoby mające uprawnienia do poradnictwa związanego z coachingiem
 • terapeuci uzależnień na podstawie certyfikatu ukończenia szkolenia w tej dziedzinie
 • psychoterapeuci mający kompetencje do wykonywania tego zawodu potwierdzone certyfikatem bądź dyplomem cztero- lub pięcioletniej szkoły psychoterapii lub też zaświadczeniem o odbywaniu stażu w ramach szkoły psychoterapii i będący w superwizji

W Poradni stosowane są procedury kliniczne w zakresie:

 • diagnostyki psychologicznej
 • diagnostyki uzależnienia
 • poradnictwa
 • działań konsultacyjno- edukacyjnych
 • coachingu
 • psychoterapii krótkoterminowej

W ramach Poradni mogą odbywać się również warsztaty i szkolenia dla studentów i pracowników Ignatianum.

Kontakt:

Koła Naukowe Studentów

AIK posiada bogatą ofertę kół naukowych dla każdego studenta.

Wspólnota Akademicka Jezuitów (WAJ)

Opierając się na duchowości ignacjańskiej, WAJ proponuje studentom wszystkich krakowskich uczelni różne sposoby na pogłębianie relacji z Bogiem.

Strefa gastronomiczna na AIK

Na śniadanie, lunch lub kawę w przerwie między zajęciami zaprasza Lunch Bar “Veni” znajdujący się na poziomie -1 w budynku głównym uczelni.