Psychologia • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Psychologia
Psychologia jako nauka stara się poznać i zrozumieć ludzkie motywacje, uczucia oraz emocje.

STUDIA:
✔ ten kierunek realizowany jest na jednolitych studiach magisterskich (studia 5-letnie),
✔ studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (bezpłatne) i niestacjonarnym.

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE DO WYBORU:

Jednolite studia magisterskie:

– Wspomaganie rozwoju
– Psychokryminologia
– Psychologia kliniczna
– Psychologia zarządzania

ABSOLWENT PSYCHOLOGII:
✔ w ramach ścieżki “wspomaganie rozwoju” nabył wiedzę w nurcie stosowanej psychologii rozwojowej,
✔ po studiach w ramach ścieżki “psychokryminologia” nabytą wiedzę psychologiczną absolwent może wykorzystać w sądownictwie, organach ścigania i zakładach karnych,
✔ realizując ścieżkę “psychologia kliniczna” jest przygotowany do wykonywania zawodu terapeuty,
✔ dzięki realizacji ścieżki może podjąć pracę w środowisku biznesowym, zająć się zagadnieniami psychologii w reklamie, zarządzaniu.

INFORMACJE DODATKOWE:
✔ ścieżkę edukacyjną studenci wybierają najpóźniej w 5 semestrze,
✔ dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności na Wydziale Filozoficznym decyzje podejmuje Dyrektor Instytutu.