Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

STUDIA:
✔ ten kierunek realizowany jest na jednolitych studiach magisterskich (studia 5-letnie),
✔ studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (bezpłatne) i niestacjonarnym.

ABSOLWENT PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ:
✔ jest gotowy do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej,
✔ otrzymuje przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

 INFORMACJE DODATKOWE:
✔ pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek studiów realizowany na profilu ogólnoakademickim w ramach jednolitych studiów magisterskich – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów,
✔ kształcenie w na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Ignatianum w Krakowie zmierza do kształtowania człowieka dojrzałego intelektualnie, uczuciowo i duchowo, otwartego na wyzwania współczesnych czasów, odpowiedzialnie i kreatywnie realizującego swoje zaangażowanie zawodowe i społeczne w poszanowaniu godności własnej oraz drugiego człowieka, a także zdolnego do kierowania się w życiu jezuicką zasadą „magis – więcej”.