Nauki o polityce • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Nauki o polityce
Nauki o polityce są krytyczną refleksją nad sprawowaniem władzy. Jest to dziedzina interdyscyplinarna. Opiera się na socjologii, psychologii, filozofii oraz prawie. Studia te uczą badać powiązania instytucji publicznych i prywatnych w skali pojedynczych podmiotów jak również całych społeczeństw.

STUDIA:
✔ ten kierunek możesz studiować na studiach I stopnia,
✔ studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym (bezpłatne).

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE DO WYBORU:

Studia I stopnia:

– Bezpieczeństwo publiczne
– Public relations i marketing polityczny
– Cyberbezpieczeństwo

ABSOLWENT NAUK O POLITYCE:

✔ poznał i rozumie procesy sterujące funkcjonowaniem polityki, społeczeństwa, mediów i gospodarki,
✔ nabył umiejętności tworzenia analiz i interpretacji zachodzących zjawisk, a w rezultacie opracowywania strategii działania,
✔ jest przygotowany do negocjowania, argumentacji i komunikowania się z szeroko pojętym otoczeniem politycznym i społecznym.

 INFORMACJE DODATKOWE:
✔ na studiach I stopnia ścieżka edukacyjna wybierana jest w trakcie drugiego semestru pierwszego roku studiów (do 3 marca 2021),
✔ dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem ścieżki edukacyjnej dodatkowym kryterium przy wyborze tej specjalności będzie średnia (średnia ważona) uzyskana za pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia. Rada Wydziału Pedagogicznego może ustalić odmienne kryteria uprawniające do podjęcia nauki na ścieżce edukacyjnej, w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia.