Filologia angielska • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Filologia angielska
Filologia angielska to kierunek, który od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach kierunków najczęściej wybieranych przez maturzystów. Rynek pracy w coraz większym zakresie potrzebuje ludzi biegle mówiących po angielsku.

STUDIA:
✔ ten kierunek możesz studiować na studiach I i II stopnia,
✔ studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (bezpłatne).

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE DO WYBORU:

Studia I stopnia:

– Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
– Redakcja tekstów anglojęzycznych
– Komunikacja międzykulturowa w biznesie

 

*Studia II stopnia:

– Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych**
– Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim***
– Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim****

NOWOŚĆ:

Przekład tekstów z dziedzin humanistycznych

 

ABSOLWENT FILOLOGII ANGIELSKIEJ:
✔ z powodu napływu zewnętrznego kapitału, szybkiego rozwoju zagranicznych korporacji w Polsce, absolwenci szybko znajdują zatrudnienie,
✔ dzięki studiom mają możliwość posługiwania się tzw. dojrzałą angielszczyzną, której znajomość już od lat jest jednym z wymogów wielu pracodawców,
✔ poprzez różnorodność ścieżek edukacyjnych w obrębie tego kierunku mają możliwość wyboru ścieżki zawodowej związanej z bardziej klasycznym pojmowaniem tego kierunku, a więc nauczeniem angielskiego lub bardziej nowoczesnym nastawionym na pracę w szeroko pojętnym biznesie.

 INFORMACJE DODATKOWE:
✔ na studiach I stopnia ścieżka edukacyjna jest wybierana w drugim semestrze studiów,
✔ na studiach II stopnia ścieżka edukacyjna jest wybierana przez studenta w pierwszym semestrze studiów,
✔ dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności dodatkowym kryterium przy wyborze tej specjalności będzie średnia (średnia ważona) uzyskana za pierwszy semestr studiów I stopnia. Rada Wydziału Pedagogicznego może ustalić odmienne kryteria uprawniające do podjęcia specjalności, w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia na specjalnościach.


* Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia – magisterskie na kierunku Filologia angielska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia – licencjackich na kierunku Filologia angielska
**Wyboru specjalności Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych mogą dokonać wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz.131), potwierdzone właściwym dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska o specjalności przygotowującej do zawodu nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych
***Wyboru specjalności Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim mogą dokonać wyłącznie osoby, które posiadają udokumentowaną znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2.
****Wyboru specjalności Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim mogą dokonać wyłącznie osoby, które posiadają udokumentowaną znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2.