Administracja • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Administracja i polityka publiczna
Znajomość zagadnień z zakresu polityki publicznej pozwala na zrozumienie wyzwań i projektowanie najskuteczniejszych działań zmierzających do zapewnienie warunków rozwoju obywatelom. Przygotowanie administracyjne umożliwia praktyczne wdrażanie najlepszych rozwiązań.

STUDIA:
✔ ten kierunek możesz studiować na studiach I i II stopnia,
✔ studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (bezpłatne) i niestacjonarnym.

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE DO WYBORU:

Studia I stopnia stacjonarne: 

– Administracja samorządowa i fundusze europejskie
– Administracja publiczna i służby Państwowe
– Administration and Public Policy in the European Union
(tylko studia stacjonarne)

Studia II stopnia:

– Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
– Administracja samorządowa i rozwój lokalny
– Zarządzanie kapitałem ludzkim

ABSOLWENT ADMINISTRACJI I POLITYKI PUBLICZNEJ:
✔ jest przygotowany do przyszłej samodzielnej pracy w instytucjach administracji państwowej, samorządowej jak i innych, wymagających przygotowania do działań z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej (w tym i na rzecz organizacji pozarządowych),
✔ nabył wiedzę z zakresu administracji i polityki publicznej oraz ma bardzo dobrze rozwinięte kompetencje społeczne.

INFORMACJE DODATKOWE:
✔ na studiach I stopnia ścieżka edukacyjna wybierana jest w trakcie drugiego semestru pierwszego roku studiów,
✔ na studiach II stopnia przedmioty w ramach wybranej ścieżki edukacyjnej zaczynają się od 2 semestru,
✔ dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem ścieżki edukacyjnej dodatkowym kryterium przy wyborze tej specjalności będzie średnia (średnia ważona) uzyskana za pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia. Rada Wydziału Pedagogicznego może ustalić odmienne kryteria uprawniające do podjęcia nauki na ścieżce edukacyjnej, w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia.