Pedagogika • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Pedagogika
Pedagogika zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.

W związku z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, którego wejście w życie planowane jest na 1 września 2023 roku rekrutacja kandydatów na kierunek PEDAGOGIKA może ulec modyfikacji.

Wyboru zakresu pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną mogą dokonać kandydaci, którzy ukończyli pierwszy stopień na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogika szkolna lub w zakresie uprawniającym do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego (udokumentowane).

 

STUDIA:
✔ ten kierunek możesz studiować na studiach I i II stopnia,
✔ studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (bezpłatne) i niestacjonarnym.

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE DO WYBORU:

 

Studia I stopnia

– Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
– Resocjalizacja kreująca
– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringu
– Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Pedagogika

szkolna z profilaktyką społeczną
– Logopedia (tylko studia stacjonarne)
– Resocjalizacja kreująca

 Studia II stopnia:

– Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
– Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
– Logopedia z komunikacją społeczną 

ABSOLWENT PEDAGOGIKI:
✔ jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych i poradniach pedagogicznych,
✔ w zależności od realizowanej ścieżki edukacyjnej kariera może się rozwinąć w kierunku pracy z dziećmi, dorosłymi lub osobami starszymi,
✔ w trakcie studiów zdobył wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i nauk biomedycznych w zakresie potrzebnym do wykonywania zawodu.

 INFORMACJE DODATKOWE:
✔ na studiach I stopnia główny i alternatywny zakres kształcenia student wybiera w trakcie drugiego semestru,
✔ na studiach II stopnia ścieżka edukacyjna jest wybierana przez studenta na pierwszym semestrze studiów,
✔ dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności dodatkowym kryterium przy wyborze tej specjalności będzie średnia (średnia ważona) uzyskana za pierwszy semestr studiów I stopnia. Rada Wydziału Pedagogicznego może ustalić odmienne kryteria uprawniające do podjęcia specjalności, w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia na specjalnościach.

**Wyboru ścieżki „Logopedia z komunikacją społeczną” mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły kierunek lub/i zakres „logopedia”