Rekrutacja • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Kalkulator wyników
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Rekrutacja

Krok po kroku

1
Rejestracja w SOR (Systemie Obsługi Rekrutacji)
Na stronie www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja w zakładce „Rejestracja i logowanie kandydatów”, aktywacja konta poprzez link wysłany na wskazany adres e-mail.
2
Deklaracja kierunku głównego (priorytetowego) i możliwość zadeklarowania kierunków alternatywnych (maksymalnie trzech), wprowadzenie wyników z egzaminu maturalnego - studia I stopnia oraz jednolite magisterskie, oceny z dyplomu i średniej ocen ze studiów - studia II stopnia. W niektórych przypadkach przesłanie skanów dokumentów.
3
Opłata rekrutacyjna
Wpłata opłaty rekrutacyjnej najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji (przy wpłacie w ostatnich dniach dodatkowo przesłanie skanu wniesienia opłaty). Wzór formularza będzie widoczny na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata po wprowadzeniu wyników z matury lub z dyplomu. Po zaksięgowaniu opłaty oraz po weryfikacji ocen status zmieni się na: „kandydat(ka) złożył(a) podanie”.
4
Lista rankingowa
Ogłoszenie listy przyjętych na studia oraz listy rezerwowej na kierunek główny.
5
Wpis na studia
W przypadku dostania się na listę przyjętych kandydat osobiście lub przez pełnomocnika składa komplet dokumentów w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Wymagane Dokumenty

1. Studia I stopnia i jednolite magisterskie:

Ksero lub odpis świadectwa maturalnego (oryginał lub odpis do wglądu), dowód osobisty (do wglądu), kolorowa fotografia – zgodna z wymogami do dowodu osobistego (podpisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem), wydrukowany kwestionariusz ankiety osobowej, który należy podpisać na każdej stronie.

2. Studia II stopnia:

Ksero lub odpis dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu), zaświadczenie o średniej ze studiów, dowód osobisty (do wglądu), kolorowa fotografia – zgodna z wymogami do dowodu osobistego (podpisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem), wydrukowany kwestionariusz ankiety osobowej, który należy podpisać na każdej stronie.

FAQ

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 rozpoczęła się 3 czerwca 2019 r. Aby się zarejestrować, należy wejść w zakładkę Rejestracja i logowanie kandydatów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym terminarzem zamieszczonym w zakładce Terminarz rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu e-rekrutacji. Zapraszamy do zakładki Rekrutacja krok po kroku.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Dane do wpłaty zostaną udostępnione po wypełnieniu elektronicznego formularza rekrutacyjnego na indywidualnym koncie rekrutacyjnym. Więcej o opłacie rekrutacyjnej w zakładce Opłaty.

Studia stacjonarne na Akademii Ignatianum w Krakowie są bezpłatne.

Opłaty za studia niestacjonarne znajdują się w zakładce Opłaty.

Kandydaci na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na kierunek główny i na kierunki alternatywne prowadzone w Akademii Ignatianum w Krakowie wnoszą jedną opłatę rekrutacyjną

Zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji kandydat w danym naborze może zostać przyjęty tylko na jeden kierunek studiów.

W takiej sytuacji prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji (rekrutacja@ignatianum.edu.pl). Należy sprawdzić, czy mimo zaksięgowanej opłaty nastąpiła również weryfikacja ocen. W przypadku świadectwa dojrzałości  – „stara matura” oraz matury zagranicznej należy na swoim koncie rekrutacyjnym  dołączyć skany świadectwa z ocenami z matury. Zaś w przypadku rekrutacji na studia II stopnia należy dołączyć skany dyplomu oraz zaświadczenia o średniej ocen ze studiów.  Pracownik Biura Rekrutacji dokona weryfikacji ocen.

Poszczególne kierunki studiów na AIK mają różne wymagania odnośnie wykształcenia. Informacje odnośnie tych wymagań znajdują się w Warunkach rekrutacji.

Można wysłać pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa i zasady przyjmowania z pełnomocnictwa dostępne są tutaj.

Tak, jest to wymóg. Studia na AIK są prowadzone w języku polskim. Przed ogłoszeniem wyników, w czasie elektronicznej rejestracji, cudzoziemiec jest obowiązany do przesłania skanu dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1 za pośrednictwem systemu e-rekrutacji. Więcej w zakładce Znajomość języka polskiego.

Jeżeli cudzoziemiec nie posiada dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, będzie obowiązany przystąpić do egzaminu znajomości języka polskiego przeprowadzanego przez Akademię Ignatianum zgodnie z Terminarzem rekrutacji. Posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego lub uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu znajomości j. polskiego jest warunkiem aby kandydat mógł być uwzględniony w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę dwa przedmioty: język polski i język angielski, więcej w zakładce Warunki rekrutacji

Jeżeli jednak kandydat zainteresowany kierunkiem Filologia angielska, który zdawał maturę zagranicznąnie posiada matury z języka angielskiego, ma możliwość podejścia do testu znajomości języka angielskiego zgodnie z Terminarzem rekrutacji. Wyniki testu będą podawane w procentach i przeliczane na punkty rankingowe według współczynnika 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów rankingowych). Przystąpienie do testu jest warunkiem aby kandydat mógł być uwzględniony w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów –  możliwość pracy jako nauczyciel w przedszkolu i w klasach I-III będzie możliwa jedynie po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna! Niemożliwe jest uzyskanie tych kwalifikacji na studiach dwustopniowych na kierunku Pedagogika.

Tak, mogą.  Więcej niezbędnych informacji w zakładce Niepełnoletni kandydaci.

Zagubiony? Skontaktuj się z nami!

Dla wszystkich kandydatów
Biuro rekrutacyjne