Kierunki • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Kalkulator wyników
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Kierunki studiów
Misją Akademii Ignatianum w Krakowie jest kształcenie studentów na wysokim poziomie. Chcemy umożliwić im rozwój zawodowy oraz samorealizację. Jednocześnie, korzystając z dorobku pedagogiki ignacjańskiej, pragniemy wspierać wzrost duchowy, moralny i społeczny.

Oferujemy 11 kierunków z dziedzin społecznych i humanistycznych, prowadzonych na dwóch wydziałach oraz filii Uczelni w Mysłowicach. Nasi absolwenci weryfikują popularny mit, wedle którego tylko techniczne wykształcenie daje perspektywy dobrej pracy. Jest to możliwe dzięki dużej ilości zajęć praktycznych na każdym z kierunków oraz współpracy z instytucjami, w których nasi absolwenci mogą szukać pracy po studiach.

Ignatianum3
filozofia

Filozofia uczy precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie.

kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo to umiejętność rozumienia otaczającej rzeczywistości.

dziennikarstwo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotowuje do wykonywania zawodu rzecznika prasowego oraz pijarowca.

turystyka

Studia te są zorientowane na podjęcie pracy w jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki.

psychologia

Psychologia jako nauka stara się poznać i zrozumieć ludzkie motywacje, uczucia oraz emocje.

pedagogika

Pedagogika zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.

praca socjalna

Obejmuje różnorodne formy pomocy społecznej, adresowanych do grup wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją.

Filologia angielska

Studia filologiczne stwarzają możliwość posługiwania się tzw. dojrzałą angielszczyzną.

nauki o polityce

Nauki o polityce są krytyczną refleksją nad sprawowaniem władzy.

administracja

Znajomość zagadnień z zakresu polityki publicznej pozwala na zrozumienie wyzwań i projektowanie najskuteczniejszych działań zmierzających do zapewnienie warunków rozwoju obywatelom.

Pedagogika

Absolwenci studiów  otrzymają przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

zarzadzanie

Kierunek stawia duży nacisk na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych (np. nośniki danych, systemy komunikacji) w urzędach i instytucjach publicznych.