Praca socjalna • Rekrutacja Ignatianum Kraków
 • Kalkulator wyników
 • Co studiować?
 • Rekrutacja
 • Kierunki
Praca socjalna
Obejmuje różnorodne formy pomocy społecznej, adresowanych do grup wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w instytucjach pomocy społecznej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego. Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy w wydziałach pomocowych samorządów terytorialnych oraz na stanowisku asystenta rodziny. Studia I stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym. Studia II stopnia to możliwość kształcenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Wybór specjalności następuje zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym Wydziale. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności dodatkowym kryterium przy wyborze tej specjalności będzie średnia (średnia ważona) uzyskana za pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia. Rada Wydziału Pedagogicznego może ustalić odmienne kryteria uprawniające do podjęcia specjalności, w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia na specjalnościach.

Na studiach I stopnia oferujemy możliwość wyboru następujących specjalności:

 • Praca socjalna z dzieckiem i rodziną
 • Praca socjalna z migrantami i uchodźcami
 • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych

Studia II stopnia prowadzone są ze specjalności:

 • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
 • Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową
 • Wsparcie społeczne

 

*Wyboru specjalności Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową oraz Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych i starszych mogą dokonać wyłącznie osoby, które posiadają kwalifikacje pracownika socjalnego, o których mowa w art. 116 i art. 156 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej (t.j.: (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) potwierdzone:

 1. a) właściwym dyplomem ukończenia:

–        kolegium pracowników służb społecznych,

–        studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna,

–        studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków określonych w art. 116 ust. 1 pkt 3 Ustawy O pomocy społecznej (ukończonych do dnia 31 grudnia 2013 r.),

–        studiów wyższych na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia (ukończonych do dnia 30 listopada 2007 r.),

–        studiów wyższych na kierunkach: politologia i nauki społeczne (ukończonych do dnia 30 kwietnia 2004 r.) lub

 1. b) zaświadczeniem o zatrudnieniu na stanowisku pracownika socjalnego przed 30 kwietnia 2004 r.
 • Wsparcie społeczne