Arteterapia • Rekrutacja Ignatianum Kraków
  • Progi punktowe
  • Co studiować?
  • Rekrutacja
  • Kierunki
Arteterapia
Studia dedykowane są osobom, które są aktywne na polu sztuki, dostrzegają jej terapeutyczny wymiar i chcą łączyć go z działalnością pedagogiczną (profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.)

ARTETERAPIA:
✔ ten kierunek możesz studiować wyłącznie na studiach II stopnia w trybie stacjonarnym (bezpłatne).

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE DO WYBORU:

– Arteterapia z twórczą resocjalizacją
– Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju

ABSOLWENT ARTETERAPII:
✔ posiada umiejętności prowadzenia badań oraz dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie nauk społecznych,
✔ charakteryzuje się postawą prospołeczną i gotowością do autoedukacji oraz dojrzałością w rozwiązywaniu problemów i interpretacji doświadczeń,
✔ posiada umiejętności osobistej refleksji i autoformacji,
✔ posiada rozszerzoną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym jak i o specyfice funkcjonowania człowieka w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych,
✔ ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu arteterapii, jej metod, technik i narzędzi oraz znaczenia działań twórczych w procesie terapeutycznym,
✔ potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, planowania, projektowania i podejmowania działań praktycznych opartych na arteterapii,
✔ posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania procesu tworzenia artystycznego do wspierania rozwoju człowieka w każdym wieku, w tym przygotowania i prowadzenia działań dydaktycznych, profilaktycznych, readaptacyjnych,
✔ umiejętnie wykorzystuje różne techniki artystyczne w procesie arteterapii oraz buduje relacje terapeutyczne z wykorzystaniem środków artystycznego wyrazu.

INFORMACJE DODATKOWE:

✔ od kandydatów aplikujących na kierunek Ateterapia wymagane jest złożenie portfolio. Przykłady prac artystycznych kandydata powinny wskazywać na zdolności ekspresji poprzez sztukę oraz potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki. W przypadku dużej liczby kandydatów zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań kandydata, jego planów zawodowych, doświadczenia pedagogicznego i arteterapeutycznego.